logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (tzw. „stare SIO) oraz SIO – aplikacja (tzw. „nowe SIO”)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i sprawnego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Słuchacze zapoznają się ze strukturą, organizacją oraz zasadami działania nowego SIO. Poznają też praktyczne aspekty funkcjonowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego systemu informacji oświatowej (SIO) są pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek światowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, informatycy, sekretarki oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji do SIO. oraz pracowników Wydziału Oświaty w Gminach i Urzędach Miasta.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO
 2. Odpowiedzialność i zadania kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO
 3. Sprawozdawczość JST w Systemie Informacji Oświatowej – zakres i sposób wprowadzania danych – omówienie wybranego zakresu wprowadzanych danych
 4. Raport subwencyjny – zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO, zadania JST dotyczące analizy danych szkół/placówek oraz zatwierdzania zestawienia zbiorczego,
 5. Analiza danych tzw. „nowe SIO” – zakres analizy, wpływ wprowadzonych danych na wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej
 6. Analiza danych w sprawozdawczości SIO – tzw. „stare SIO”: sposób analizy danych, zakres danych a metryczka subwencyjna
 7. Nadzór JST nad sprawozdawczością SIO – mechanizmy monitorowania i kontroli wprowadzanych przez podmioty danych:
  • zarządzanie ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z SIO – rejestr ryzyk, szacowanie ryzyka, określanie sposobów reakcji na ryzyko
  • mechanizmy kontroli, harmonogram i zakres kontroli wewnętrznej w odniesieniu do SIO

Osoba prowadząca kurs:

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (tzw. „stare SIO) oraz SIO – aplikacja (tzw. „nowe SIO”) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.07.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.07.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń