logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Rozkładanie na raty, umarzanie zaległości i odroczenie płatności opłaty planistycznej z przyczyn wynikających z epidemii koronawirusa

Cel i korzyści z udziału

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom całokształtu problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania renty planistycznej.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych.

Program

 1. Wprowadzenie:
  • podstawowe informacje o rencie planistycznej;
  • problematyka zysku ze zbycia nieruchomości jako przesłanki przy ustalaniu opłaty planistycznej;
  • omówienie planowanych kierunków zmian w zakresie opłat adiacenckich i planistycznych w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.
 2. Opłata planistyczna w praktyce
  • Przesłanki naliczenia renty planistycznej – omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie interpretacji pojęcia „zbycie nieruchomości” oraz „wzrost wartości nieruchomości”.
  • Tryb i zasady ustalania wysokości renty planistycznej po ostatnich nowelizacjach ustawy.
  • Omówienie aktualnych problemów praktycznych związanych z ustalaniem w decyzji terminu płatności opłaty oraz odsetek za zwłokę w jej płatności.
  • Zasady egzekucji renty planistycznej, problematyka umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
  • Dopuszczalność naliczania renty planistycznej przy nieodpłatnej czynności prawnej (w tym w przypadku darowizny).
  • Czy obdarowanego można obciążyć opłatą planistyczną, jeśli sprzeda darowaną nieruchomość w warunkach określonych przepisami?
  • Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – porównanie i omówienie przepisów.
  • Dopuszczalność obciążenia rentą planistyczną spadkobierców właściciela (wieczystego użytkownika), który zbył nieruchomość.
  • Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
  • Zasady obciążania rentą planistyczną współwłaścicieli nieruchomości.
 3. Dowody w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej.
  • Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu.
  • Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
  • Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca zasad wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckich oraz oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – omówienie zmian, oraz praktyki ich stosowania.
 4. Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność budżetowa – konsekwencje praktyczne naliczania i egzekucji, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
 5. Przedstawienie i omówienie najczęstszych błędów w zakresie naliczania i egzekucji renty planistycznej, stwierdzanych przez organy odwoławcze, sądy i organy kontroli.

Prowadzący

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Rozkładanie na raty, umarzanie zaległości i odroczenie płatności opłaty planistycznej z przyczyn wynikających z epidemii koronawirusa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 220 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń