logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Posiedzenia rad gmin w czasie epidemii, zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST

Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, sekretarze, pracownicy obsługujący rade gmin/miast/powiatów, starostowie, przewodniczący rad gmin/miast/powiatów, radni.

Cel

Omówienie zmian dotyczących organizacji posiedzeń rad gminy w czasie epidemii, nowych uprawnień organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego, trybu i sposobu organizacji sesji rady i posiedzeń komisji w trybie zdalnym lub w trybie korespondencyjnym /obiegowym/, nowoczesnych sposobów porozumiewania się na odległość do przeprowadzenia sesji oraz możliwości podejmowania uchwał w trybie zdalnym i korespondencyjnym, gdy niemożliwe jest obradowanie zdalne. Podczas szkolenia poruszone zostaną również kwestie związane z nowym terminem udzielenia absolutorium, wnioskiem komisji rewizyjnej a także debata nad raportem o stanie gminy i udzieleniem wotum zaufania. Wzory pism, propozycje zmian w statucie w celu dostosowania aktu do nowych zasad obradowania.

Program

 1. POSIEDZENIE RADY GMINY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ LUB W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
 2. DORĘCZENIA MATERIAŁÓW SESYJNYCH
 3. PUBLICZNE OGŁOSZENIA O TERMINACH OBRAD SESJI TRYBIE ZDALNYM I KORESPONDENCYJNYM
 4. CZY KONIECZNE SA ZMIANY W STATUTACH GMIN
 5. LISTA OBECNOŚCI I WYPŁATY DIET ZA UDZIAŁ W SESJI/ POSIEDZENIU ZDALNYM/KORESPONDENCYJNYM
 6. KOMUNIKACJA Z RADNYMI W CZASIE SESJI
 7. WYPOWIEDZI RADNYCH
 8. ROZSTRZYGNIĘCIA ORGANU PODEJMOWANIE W TRYBIE OBIEGOWYM
 9. NOWY TERMIN NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
 10. NOWE TERMINY DLA KOMISJI REWIZYJNEJ NA WNIOSEK ABSOLUTORYJNY
 11. NOWY TERMIN UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
 12. NOWY TERMIN DEBATY NA RAPORTEM O STANIE GMINY I UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA
 13. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ SESJI ZDALNYCH
 14. CZY KOMISJI WEWNĘTRZNE RADY GMINY MOGĄ ODBYWAĆ POSIEDZENIA ZDALNIE
 15. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPOSÓB ZDALNY
 16. KORESPONDENCYJNY TRYB OBRADOWANIA
 17. KORESPONDENCYJNY TRYB GŁOSOWANIA
 18. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I ZDALNE A GŁOSOWANIE IMIENNE
 19. STWIERDZANIE QUORUM
 20. CZY POTRZEBNA JEST LISTA OBECNOŚCI
 21. NOWE UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ORGANU STANOWIĄCEGO GMINY
 22. NOWE UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WEWNĘTRZNEJ RADY GMINY
 23. SESJA PRZY WYKORZYTANIU ŚRODKÓW DO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
 24. PROWADZENIE ZADAŃ GMINY W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA URZĘDU
 25. FUNKCJONOWANIE URZĘDU W OKRESIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA
 26. ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEZNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH JST OD PODMIOTÓW DOTKNIĘTCYH SKUTKAMI EPIDEMII
 27. NOWE UPRAWNIENIA WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA W STOSUNKU DO NALEZNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH JST
 28. MOZLIWOŚĆ NIEDOCHODZENIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH – KOMPETENCJE ORGANU STANOWIĄCEGO
 29. UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW W SESJI OBYWANEJ W SPOSÓB ZDALNY
 30. CO Z TRANSMISJĄ Z SESJI
 31. JAK ZAPEWNIC UDZIAŁ MIESZKANCÓW W SESJI
 32. WYPOWIEDZI MIESZKAŃCÓW GMINY A SESJA ZDALNA I KORESPONDENCYJNA
 33. UDZIAŁ SOŁTYSÓW I PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW POMOCNICZYCH W SESJI ZDALNEJ, KORESPONDENCYJNEJ
 34. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE W PROWADZENIEM NOWYCH ZASAD PRACY ORGANÓW GMINY

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

Prowadzący

Były sekretarz gminy Baranów – praktyk, szkoleniowiec, współpracownik samorządów. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników samorządowych., w tym wiele z zakresu ustroju gminy/ powiatu w związku z nowelizacja ustaw samorządowych z 2018 roku. Autor szkoleń dla organów stanowiących gmin/powiatów, radnych, sekretarzy gmin/ powiatów, pracowników zajmujących się obsługą organu stanowiącego jst, przeprowadził jako jeden z pierwszych w Polsce szereg szkoleń z raportu o stanie gminy, nowych zasad procedowania organu stanowiącego, komisji skarg, wniosków i petycji. Autor pierwszych w Polsce uchwał ws. opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Posiedzenia rad gmin w czasie epidemii, zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń