logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień współfinansowanych z środków budżetu UE

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci

Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w administracji samorządowej, rządowej jak również prywatni przedsiębiorcy.

Cel

Nabycie umiejętności i wiedzy a także usystematyzowanie informacji z zakresu kontroli zamówień publicznych.

Program

 1. Wprowadzenie
  1. Prawo zamówień publicznych jako lex specialis wobec kodeksu cywilnego – metoda wykładni systemowej
  2. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jako ratio legis przepisów o zamówieniach publicznych
  3. Taryfikator korekt finansowych a definicja nieprawidłowości
 2. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia)
  1. metody agregowania zamówień
  2. techniki ustalania wartości zamówienia
  3. zamówienie nieplanowane
  4. zamówienia udzielane w częściach
  5. zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich
  6. projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia
 3. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia)
  1. niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia,
  2. pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
  3. równoważność rozwiązań
  4. używanie norm i innych odniesień
  5. brak podziału zamówienia (uzasadnienie)
  6. zamówienia wielorodzajowe
 4. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu)
  1. warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości
  2. zasada proporcjonalności;
  3. wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
  4. korzystanie z zasobów innych podmiotów
  5. dokumenty, jakich może żądać zamawiający;
  6. skutki żądania dokumentów „nadmiernych”;
  7. problematyka aktualności dokumentów i katalogu dokumentów, jakich można żądać z ofertą;
  8. podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
  9. uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów
 5. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (kryteria oceny ofert)
  • zasada 60/40 (art. 91 ust. 2a PZP)
  • uzasadnianie dominacji kryterium cenowego
  • kryteria podmiotowe
  • kryteria mierzalne i niemierzalne
  • kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności
  • najczęściej występujące nieprawidłowości
 6. Nieprawidłowości dotyczące zmian dokumentów przetargowych
  1. terminy składania ofert
  2. zmiany SIWZ
  3. wyjaśnienia SIWZ
  4. zmiany ogłoszenia istne i nieistotne
  5. zasady przedłużania terminu składania ofert
 7. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów i trybów niekonkurencyjnych
  1. wybór trybu zamówienia z wolnej ręki przy braku przesłanek ustawowych;
  2. niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przesłanki dokonywania zmian.

Prowadzący

Prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej – główny inspektor kontroli. Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie), wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień współfinansowanych z środków budżetu UE

Rozpoczęcie: 06.04.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń