logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Obliczanie dotacji oświatowych i ich pierwsza aktualizacja z uwzględnieniem ograniczeń wzrostu i spadku dotacji. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami. Zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 2020 r.

Adresaci

Cele

Podczas szkolenia zostaną omówione:

Program

 1. Obliczanie wysokości dotacji na 2020 r. i pierwsza AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI KWOT DOTACJI i PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI:
  • Ustalenie statystycznej liczby uczniów
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
   • Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym – czy i kiedy ma to wpływ na sposób naliczania dotacji oświatowych lub ich wysokość?
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji – czy uwzględniać wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne, wydatki na wydziały edukacyjne w urzędzie JST, dowożenie uczniów do szkół?
   • Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na podstawie wydatków bieżących – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,
  • Sposób dokonywania wyrównania lub potrącania dotacji po aktualizacji – przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY OBLICZENIA ROCZNEJ DOTACJI z uwzględnieniem aktualizacji i RÓŻNICE W OBLICZENIACH W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEJ METODY OBLICZEŃ.
  • OGRANICZENIA ZMIANY WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTACJI: MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WZROST/ SPADEK WYSOKOŚCI DOTACJI – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Aktualizacja w szczególnie uzasadnionych przypadkach – co ze zmianami planu wydatków po 30 września? Czy przeliczyć roczną dotację wg planu na 31 grudnia?
  • Jak ustalać rzeczywistą liczbę uczniów dotowanych? – dzień miesiąca czy cały miesiąc? Czy na ucznia, który został zapisany w trakcie miesiąca (np. 20 dnia danego miesiąca) przysługuje dotacja w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do ilości dni?
 2. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI
  • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
  • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
  • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
 3. Zmiany wykorzystania dotacji obowiązujące od 2020 r.
 4. Obowiązek – począwszy od dotacji za 2019 r. – rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  • PRZYKŁADOWY SPOSÓB WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w szkołach w podziale na kształcenie specjalne i pozostałe wydatki, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
  • Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.
 5. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – PRZYKŁADOWY SPOSÓB WYLICZENIA KWOT przewidzianych w subwencji i wydatków na kształcenie specjalne
 6. EWIDENCJA KSIĘGOWA DOTACJI i ich rozliczenie w związku obowiązkiem przeznaczenia dotacji na uczniów z orzeczeniami na kształcenie specjalne
 7. Nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2019 r.

Prowadzący

Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (25 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 – wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Obliczanie dotacji oświatowych i ich pierwsza aktualizacja z uwzględnieniem ograniczeń wzrostu i spadku dotacji. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami. Zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 2020 r.

Rozpoczęcie: 24.04.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

miejsce szkolenia: Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń