logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Rzeszów

Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenie praktyczne

Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się problematyką gospodarki odpadami i zamówień publicznych, w szczególności: pracowników samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych, firm sektora prywatnego, kadrę zarządzającą, specjalistów gospodarki odpadami, specjalistów ds. zamówień publicznych, prawników, pracowników działów finansowych, planowania i rozwoju firmy.

Cel

Omówienie kluczowych zagadnień niezbędnych dla skutecznego organizowania przetargów przez samorządy oraz ubiegania się wykonawców o zamówienia publiczne.

Program

 1. Czy można kopiować SIWZ od sąsiada? Indywidualizm potrzeb, warunków i sposobu ukształtowania lokalnego systemu gospodarki odpadami jaki czynnik determinujący udzielanie zamówień na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 2. Walory i mankamenty zamówień kompleksowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 3. Szacowanie wartości zamówienia w czasach, w których jedynym pewnym elementem są zmiany
 4. Opis przedmiotu zamówienia na odbiór/zagospodarowanie albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
  • czy dane historyczne zawarte w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są wystarczające?
  • opis przedmiotu zamówienia na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jakie wymogi można ustanawiać w zakresie właściwości instalacji?
  • jak dokonać opisu przedmiotu zamówienia na nieruchomości niezamieszkałe
 5. Mechanizmy uelastycznienia zamówienia (prawo opcji/zamówienia podobne/modyfikacja umowy). Jakie zapisy i w jakiego rodzaju umowach warto zastosować. Przykłady kontraktowych klauzul „must have”
 6. Umowne regulacje specyficzne dla zamówień z gospodarki odpadami, czyli jak zapewnić ciągłość pojemników dla mieszkańców?
 7. Tryby niekonkurencyjne w zamówieniach na odbiór/zagospodarowanie lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 8. Kryteria oceny ofert – czy poziom emisji spalin to zawsze właściwy miernik korzyści kontraktowych?
 9. Kontraktowa problematyka poziomów recyklingu. Od OPZ do kar umownych
 10. Rozliczenie tonażowe – jak ukształtować formułę rozliczenia za 1Mg odebranych/zagospodarowanych odpadów komunalnych
 11. Umowne mechanizmy weryfikacji morfologii i wielkości strumienia odpadów. Klauzule kontraktowe w kontekście obowiązków ustawowych, w tym do nałożenia opłaty podwyższonej

Prowadzący

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Twórca bloga dotyczącego zamówień publicznych, autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenie praktyczne

Rozpoczęcie: 27.04.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń