logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin

Prawo pracy w podmiotach leczniczych

Adresaci

Szkolenie skierowane jest dla osób zatrudnionych w nzoz: pracodawców, kierowników, wyższego i średniego personelu medycznego.

Korzyści z udziału

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz zawierania umów cywilno-prawnych w podmiotach leczniczych, udzielających świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej).

Program

 1. Formy organizacyjno-prawne udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
 2. Przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy
  1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, dokumentacja osobowa
  2. Wymogi dotyczące norm czasu pracy w podmiocie leczniczym
  3. Udzielane urlopów wypoczynkowych
  4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy
  1. Przygotowanie pracowników do pracy (szkolenia bhp, badania profilaktyczne, uprawnienia kwalifikacyjne),
  2. Wymogi dotyczące środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia,
  3. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, w tym z dokumentacji z wypadków przy pracy oraz dokumentacji ze zdarzeń związanych ze zranieniami, zakłuciami ostrymi narzędziami medycznymi,
  4. Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  5. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy
 4. Zawieranie umów cywilno-prawnych w podmiotach leczniczych
 5. Dyskusja

Ponadto: Indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Prowadzący

Doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, były pracownik administracji publicznej – emerytowany kierownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawo pracy w podmiotach leczniczych

Rozpoczęcie: 21.04.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń