logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Siedlce

Prawo pracy pracowników samorządowych. Zawieranie umów cywilno-prawnych. Zmiany w przepisach prawa pracy

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostw powiatowych, gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Korzyści z udziału

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz zawierania umów cywilno-prawnych

Program

 1. Zmiany w przepisach prawa pracy od 2017 r.
  1. wewnątrzzakładowe źródła prawna pracy (zmiany dot. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  2. zasady prowadzenia i przechowywanie dokumentacji pracowniczej (w tym ewidencja czasu pracy)
  3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (zmiany umowy o pracę, okresy wypowiedzenia, świadectwa pracy, przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
  4. dyskryminacja i równe traktowanie oraz mobbing,
  5. szczególnych uprawnień pracowników – innych (niż matka/ojciec) członków najbliższej rodziny,
  6. minimalne wynagrodzenie niezależne od stażu pracy
  7. monitoring wizyjny – zmiany
  8. urlopy wypoczynkowe i urlopy dodatkowe
  9. badania lekarskie i szkolenia bhp
 2. Zawieranie umów cywilno-prawnych
  1. zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art.22 § 1 k winna być zawarta umowa o pracę,
  2. sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin w ramach umowy zlecenia
  3. stawki wynagrodzenia minimalnego, odstępstwa, terminy wypłaty
  4. wykroczenia

Ponadto: Indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Prowadzący

Doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, były pracownik administracji publicznej – emerytowany kierownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawo pracy pracowników samorządowych. Zawieranie umów cywilno-prawnych. Zmiany w przepisach prawa pracy

Rozpoczęcie: 20.04.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Siedlce

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN, obiad, serwis kawowy.

miejsce szkolenia: ul. Wojska Polskiego 60

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.04.2020 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń