Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Asystent rodziny

Cel kursu: uczestnicy będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie asystent rodziny, zapoznając się z metodologią wykonywania zadań stawianych asystentom rodziny; wzbudzą w sobie motywacji do efektywnej pracy z rodziną; zapoznają się z formalno-prawnymi aspektami wykonywania zawodu asystent rodziny; wzmocnią umiejętności i kompetencje interpersonalnych niezbędne w wykonywaniu zawodu asystent rodziny

Program:

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pracy asystenta
 • Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Charakterystyka problemów rodziny: a) problemy destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców; b) nieprawidłowości postaw rodzicielskich; c) problemy wychowawcze; d) problemy w pełnieniu ról społecznych, bezrobocie
 • Analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Sporządzanie planu pracy z rodziną
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Problematyka mediacji w rodzinie
 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 • Edukacja zdrowotna
 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 • Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 • Zapoznanie z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w tym w formie praktyk w tej instytucji

Liczba godzin: 230

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna; albo
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną; albo
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • Ponadto osoba biorąca udział w kursie:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »