Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Prawo pracy w praktyce

Cel kursu: uczestnicy nabędą umiejętności sprawnego i samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach kadrowych oraz przyswojenie zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy

Program:

 • Badania lekarskie pracowników, użytkujących samochody (prywatne, służbowe) w ramach obowiązków służbowych:
 • zakres badań lekarskich osób użytkujących w pracy samochody,
 • skierowanie na badania lekarskie po zmianie przepisów,
 • pracownicy sporadycznie wykorzystujący samochody w ramach obowiązków służbowych.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej:
 • okoliczności pozbawiające pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • niezdolność do pracy wskutek choroby a prawo do „13” w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011r.,
 • definicja „okresu przepracowanego” według SN, MEN, MPiPS, PIP.
 • Wydawanie świadectw pracy po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania:
 • tryb i termin wydania świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie terminowe,
 • uwzględnianie okresów zatrudnienia przypadających przed 21.03.2011r. w świadectwach pracy,
 • wydawanie świadectw pracy na żądanie pracownika,
 • nowe zasady wydawania świadectw pracy.
 • Zmiany w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony:
 • stosowanie od 01.01.2012 r. art. 251 Kodeksu pracy – interpretacja umów o pracę zawartych na czas określony, trwających w dniu 01.01.2012r.,
 • limitowanie umów o pracę na czas określony po 1 stycznia 2012r.,
 • konsekwencje przekroczenia limitu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony,
 • stosowanie długoterminowych umów o pracę na czas określony.
 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich:
 • zwiększenie wymiaru fakultatywnych urlopów rodzicielskich,
 • interpretacje urzędowe (PIP, MPiPS) w zakresie urlopów rodzicielskich.
 • Inne zagadnienia:
 • urlopy szkoleniowe,
 • zmiana norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • wykorzystanie urlopu „zaległego” – stanowisko PIP,
 • stanowiska PIP i MPiPS w sprawie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego ( w tym urlopu „na żądanie”),
 • możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Liczba godzin: 5

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • szkolenie jest adresowane do pracowników służb pracowniczych (kadrowych, księgowych)

Organizacja kursu: szkolenie jednodniowe, odbywające się w godz. 9.00–14.00

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »