Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Białej Podlaskiej

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Białej Podlaskiej

Programowanie PHP i MySQL

Cel kursu: uczestnicy nabędą podstwową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie programowania stron internetowych w języku PHP oraz obsługi relacyjnych baz danych MySQL

Program:

  • PHP (składnia języka, operatory, struktury kontrolne, tablice, ponowne użycie kodu, przekazywanie zmiennych między stronami, obsługa sesji, obsługa ciągów tekstowych, odbieranie plików od użytkownika, operacje na plikach, przetwarzanie daty)
  • MySQL (połączenie z bazą danych, zapytania, tworzenie i wybieranie bazy, składnia języka SQL, wyszukiwanie rekordów, operatory porównań, operatory logiczne, sortowanie wyników, analiza błędów)

Liczba godzin: 40 (w tym 35 godzin zajęć praktycznych)

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »