logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zasady zaliczania semestru

1. Egzaminy semestralne odbywają się według harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Wymogiem zaliczenia semestru jest pozytywne zdanie egzaminów semestralnych, do których można przystąpić pod warunkiem:

3. Jeśli z uzasadnionych przyczyn słuchacz nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, ma prawo – pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych w punkcie 2. – do złożenia złożenia w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych podania do dyrekcji szkoły o dodatkowy termin tego egzaminu.

4. Jeżeli słuchacz otrzyma ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch egzaminów, po złożeniu w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych podania do dyrekcji szkoły o termin poprawkowy może zdawać egzamin(y) według ustalonego harmonogramu.

5. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz powinien złożyć indeks do sekretariatu szkoły w celu zaliczenia semestru.

Niespełnienie tych wymogów będzie skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.