Studium Policealne KURSOR

w Zamościu

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Technik rachunkowości

symbol kierunku: 431103

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik rachunkowości
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • kontroli dokumentów księgowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji,
 • przechowywania dokumentacji księgowej,
 • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 • obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych.

Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

— Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków