Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Asystent osoby niepełnosprawnej

symbol kierunku: 341201

liczba semestrów: 2

tryb nauki: zaoczny

asystent osoby niepełnosprawnej
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
  • Elementy anatomii i patologii człowieka
  • Język migowy
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
  • Język angielski w opiece społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Umiejętności opiekuńcze
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja
  • Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków