Studium Policealne KURSOR

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe („stare”) w 2013 r.

Poniższa informacja dotyczy słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę przed wrześniem 2012 r. Słuchacze, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2012 r., zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Ich harmonogram został przedstawiony na osobnej stronie.

Harmonogram egzaminów

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku:

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.

1. Etap pisemny
14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 — dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
2. Etap praktyczny
od 15 do 17 stycznia 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 13 grudnia 2013 r.)

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2014 r.).

Źródło: Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (plik PDF).

Szczegółówe harmonogramy egzaminów w poszczególnych oddziałach są podane w ich komunikatach.

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informatory omawiają zagadnienia związane:

  1. ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
  2. z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
  3. z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Przykładowe arkusze z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Klucze odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna: Egzamin zawodowy – klucze odpowiedzi

Jak pisać projekt?

Informator, jak pisać projekt realizacji prac w czasie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (format PDF, 79 kB).