Studia podyplomowe

Neurologopedia

Cel studiów

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa).

Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem), a także osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Audiologia i foniatria kliniczna
 • Elementy neuropsychologii i neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Podstawy psychiatrii dorosłych
 • Charakterystyka zespołów neurologicznych
 • Diagnoza i terapia pascjentów z afazją i dysartią
 • Zaburzenia językowe o podłożu neurozwyrodnieniowym
 • Wprowadzenie do badań neurologicznych z elementami radiologii
 • Dysfagie neurogenne – diagnoza i terapia
 • Zespół pomijania stronnego – diagnoza i terapia
 • Wprowadzenie do metody PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego (mpd, upośledzenia umysłowe, autyzmu, niedokształcenie mowy o typie afazji i in.)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu
 • Diagnoza i terapia mowy w nerwicach
 • Metoda integracji sensorycznej w praktyce neurologopedycznej
 • Wpływ zaburzeń metabolicznych na rozwój chorób neurologicznych
 • Techniki terapeutyczne w pracy neurologopedy
 • Alternatywne metody komunikacji

Czas trwania

2 semestry – 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówkach specjalnych (np. z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, innych osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinetach neurologopedycznych

Organizacja zajęć

Dwa tryby realizacji:

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez Akademię Humanitas prowadzone będą w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej.

Bez egzaminu końcowego

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.
 • nabór zimowy: marzec 2023 r. – luty 2024 r.

Odpłatność

 1. cena w uczelni: 3400 zł.
 2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3060 zł.
 3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2890 zł.
 4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2720 zł.
Skip to content