Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Socjoterapia nowość

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej i terapeutycznej w różnorodnych ośrodkach pomocowych i resocjalizacyjnych, do pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także do udzielania wsparcia za pomocą techniki socjoterapii i budowania programów terapeutycznych.

Słuchacz zdobędzie Zdobycie umiejętności i kompetencje umożliwiające niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności, które wynikają z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny i utrzymywanie się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, a także będzie potrafił diagnozować stopień uzależnienia i udzielać pomocy młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

Dla kogo?

Uczestnikami podyplomowych studiów „Socjoterapii” mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (indywidualnych, grupowych) oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Studia skierowane są również do pedagogów, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych, kuratorów sądowych zainteresowanych zdobyciem dodatkowej specjalizacji zawodowej lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę i swoje profesjonalne umiejętności.

Cele szczegółowe

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

3 semestry – 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 4350 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3900 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3450 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3000 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków