Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nowość

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami.

Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie terapii pedagogicznej, pracy z rodzinami potrzebującymi pomocy społecznej i pracy z osobami uzależnionymi. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny pojawiania się problemów społecznych w rodzinie, uzależnień, zaburzeń zachowania, będzie potrafił diagnozować zaburzenia i uzależnienia oraz problemy rodziny, a także dobierać odpowiednie formy działań, w tym terapii, i prowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Dla kogo?

Uczestnikami podyplomowych studiów „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

semestry – 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 4350 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3900 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3450 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3000 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków