Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Integracja sensoryczna nowość

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania z zakresu integracji sensorycznej.

Słuchacz nabędzie wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, dysfunkcji rozwojowych oraz neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej. Zdobędzie umiejętności z zakresu diagnostyki i interwencji terapeutycznej oraz planowania i prowadzenia terapii neurorozwojowej i wspomagającej. Dzięki uzyskanym kompetencjom będzie przygotowany do pacy z dziećmi o różnorodnych dysfunkcjach rozwojowych oraz z rodzinami tych dzieci.

Dla kogo?

Uczestnikami podyplomowych studiów „Integracja sensoryczna” mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Studia są też kierowane do absolwentów takich kierunków jak psychologia, fizjoterapia, logopedia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do pracy z dziećmi w obszarze integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

3 semestry – 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 6600 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 6000 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 5300 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 4600 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków