Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa nowość

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie magistrów psychologii do pracy na stanowisku nauczyciela-psychologa w:

Dla kogo?

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa jest prowadzone wyłącznie dla magistrów psychologii.

Na studia podyplomowe na tym kierunku mogą zapisać się osoby, które posiadają dyplom magistra psychologii.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Osoby kończące ten kierunek są kompleksowo przygotowane do rozpoczęcia pracy zawodowej i mogą pracować na stanowisku nauczyciela-psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Absolwent kierunku jest przygotowany do tego, aby m.in.:

Program studiów

Program obejmuje m.in.:

Moduł I: PEDAGOGIKA

Moduł II METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

Czas trwania

3 semestry – 375 godzin (w tym 150 godzin praktyk)

Organizacja zajęć: dwa tryby realizacji (do wyboru)

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez WSH będą organizowane w formule blended learning (hybrydowej), polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez WSH będą prowadzone w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
  2. Zaliczenie 3 testów semestralnych, których średnia będzie stanowić ocenę końcową
  3. Zaliczenie praktyki zawodowej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (WSH Humanitas): 3400 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3100 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2945 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 2790 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków