Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Dla kogo?

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (DzU z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera na poziomie indywidualnym, jak i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program obejmuje m.in zagadnienia:

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

Czas trwania

3 semestry – 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk)

Organizacja zajęć: dwa tryby realizacji (do wyboru)

Zajęcia hybrydowe

Studia podyplomowe realizowane przez WSH będą organizowane w formule blended learning(hybrydowej),polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Zajęcia online

Studia podyplomowe realizowane przez WSHbędą prowadzone w 100% trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającym na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowychjest:

  1. Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
  2. Zaliczenie 3 testów semestralnych, których średnia będzie stanowić ocenę końcową
  3. Zaliczenie praktyki zawodowej

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (WSH Humanitas): 4100 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3700 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3515 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3330 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków