Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Neurologopedia

Cel studiów

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa).

Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem), a także osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Program studiów

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU 2019 poz. 1450).

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

Czas trwania

2 semestry – 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówkach specjalnych (np. z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, innych osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinetach neurologopedycznych)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w formule blended learning, polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (na platformie ClickMeeting i/lub Zoom), które pozwalają na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (WSH Humanitas): zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 2700 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2565 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 2430 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków