logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Organizacja studiów

Podstawa prawna

Studia podyplomowe to forma edukacji akademickiej. Tworzone są na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry; informacja o liczbie godzin znajduje się w opisach poszczególnych kierunków studiów, w miejscu dotyczącym czasu ich trwania. Zajęcia są prowadzone w weekendy (raz lub dwa razy w miesiącu). Część zajęć jest realizowana w formie e-learningu.

Początek zajęć po naborze letnim następuje w październiku, po naborze zimowym – w marcu.

Miejsce zajęć

Lublin

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Podstawą wydania świadectwa jest:

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowe informacje

Każdej grupie zostaje przydzielony opiekun, który kontaktuje się ze słuchaczami drogą e-mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.

Warunki uruchomienia kierunku

Uruchomienie danego kierunku zależy od liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty rekrutacyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Serdecznie zapraszamy!