logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Mediacje sądowe i pozasądowe

Cel studiów

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych i dotyczących nieletnich.

Dla kogo?

Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia oraz wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Nabywane umiejętności

Istnieje możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów w prawach karnych i nieletnich oraz wpisu na listę mediatorów stałych w sądach cywilnych.

Program studiów

Program obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii konfliktu, alternatywnego rozwiązywania sporów, komunikacji oraz negocjacji, a także podstaw polskiego systemu prawa. Drugi blok dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z prowadzeniem mediacji w różnych dziedzinach. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty.

Teoria i warsztaty nt. konfliktu

Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR)

Komunikacja

Negocjacje

Podstawy systemu prawa polskiego z punktu widzenia tematyki mediacyjnej

Mediacje

Czas trwania: 2 semestry – 180 godzin

Efekty kształcenia: ects punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3400 zł.
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków