logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Organizacja studiów

Podstawa prawna

Studia podyplomowe to forma edukacji akademickiej. Tworzone są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne są organizowane na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 131) i nadają kwalifikacje, jeśli kandydat spełnia pozostałe warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2, 3 lub 4 semestry w zależnościod kierunku – informacje znajdują sięw opisach poszczególnychkierunków studiów, w miejscu dotyczącymczasu ich trwania.

Zajęcia są prowadzone w weekendy (raz lub dwa razy w miesiącu). Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zajęć w jednym tygodniu ferii zimowych organizowanych w województwie lubelskim oraz w pierwszym i/lub ostatnim tygodniu wakacji letnich.

Do 50% zajęć jest realizowane w formie e-learningu.

Początek studiów po naborze letnim nastąpi w październiku, po naborze zimowym – w marcu.

Miejsce zajęć

Lublin

Zamość

Biała Podlaska

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Podstawą wydania świadectwa jest:

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Dodatkowe informacje

Każda grupa ma swojego opiekuna, który kontaktuje się ze słuchaczami drogą e-mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.

Warunki uruchomienia kierunku

Uruchomienie danego kierunku zależy od liczby zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty rekrutacyjnej. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Wyboru kierunków studiów podyplomowych dokonaliśmy z myślą o pracownikach oświaty, jednak wierzymy, że nasza szeroka oferta zainteresuje również studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz wszystkie osoby pragnące nabyć nowe kwalifikacje czy to ze względów zawodowych, czy z chęci samodoskonalenia.

Serdecznie zapraszamy!

zobacz listę dostępnych kierunków