logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Logopedia

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w placówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne (są to kierunki preferowane, ale nie obligatoryjne).

Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

UWAGA! Aby nabyć kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy. Będą również przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej, jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. Ponadto każdy absolwent będzie posiadał umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 4 semestry – 625 godzin (w tym 90 godzin praktyk organizowanych w placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 4900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 4655 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 4410 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 4165 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 3920 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków