WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: marzec 2019

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1–3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

Absolwent będzie przygotowany m.in. do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Pozna metody i formy pracy w szkole, jak i w przedszkolu w zreformowanym systemie edukacji.

Dla kogo?

Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1—3 szkoły podstawowej. Nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w klasach I—III szkoły podstawowej, przedszkolu oraz w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Metodyka i podstawy wiedzy z zakresu edukacji kulturowej i obywatelskiej
 • Etyka
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, wprowadzenie w problematykę praw dziecka
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Literatura dziecięca i film
 • Podstawa i metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej
 • Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
 • Edukacja teatralna z metodyką
 • Metodyka edukacji technicznej i informatycznej w przedszkolu i klasach I-III
 • Innowacyjne koncepcje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na świecie
 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Formy pracy z przedszkolakiem
 • Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Metodyka pracy wychowawczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy
 • Podstawy i metodyka edukacji plastycznej
 • Wybrane metody i techniki formowania ceramiki artystycznej
 • Podstawy i metodyka zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Podstawy i metodyka edukacji zdrowotnej i ruchowej (wychowanie fizyczne)
 • Modele pracy zintegrowanej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Technologia informatyczna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Projektowanie edukacyjne i warsztaty z integracji
 • Podstawy i metodyka edukacji matematycznej
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Programy i podręczniki w wychowaniu przedszkolnymi wczesnoszkolnym
 • Edukacja społeczna, wychowanie do zgodnego współdziałania
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień, czynności intelektualnych i umiejętności uczenia się
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 3 semestry – 505 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w: przedszkolu [75 godzin] i szkole podstawowej, klasy I–III [75 godzin])

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – luty 2021 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 3000 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2850 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków