logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Ostatnia edycja kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

Nadal trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – zostały ostatnie wolne miejsca. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku. Zain­teresowanych zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 30 września br.

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1–3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

Absolwent będzie przygotowany m.in. do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Pozna metody i formy pracy w szkole, jak i w przedszkolu w zreformowanym systemie edukacji.

Dla kogo?

Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1—3 szkoły podstawowej. Nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w klasach I—III szkoły podstawowej, przedszkolu oraz w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 3 semestry – 505 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w: przedszkolu [75 godzin] i szkole podstawowej, klasy I–III [75 godzin])

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2850 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków