logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Doradztwo zawodowe

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia pierwszego stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

UWAGA! Do pełnienia roli nauczyciela-doradcy zawodowego jest niezbędne ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego. Dokument pozwala również osobom niespełniającym powyższych kwalifikacji na ubieganie się o pracę związaną z udzielaniem poradnictwa zawodowego w instytucjach rynku pracy np. urzędzie pracy, ochotniczych hufcach pracy itp.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

UWAGA! Praktyka w placówce oświatowej obowiązuje osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które chciałyby nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel-doradca zawodowy; osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego odbywają praktykę w dowolnej placówce, która spełnia wymogi instrukcji praktyk i umożliwia realizację zadań w niej zawartych.

Czas trwania: 2 semestry – 360 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków