WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Cel studiów

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu „Surdopedagogiki” i „Tyflopedagogiki”.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Rehabilitacja widzenia
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Orientacja w przestrzeni
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
 • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)

Czas trwania: 3 semestry – 635 godzin (w tym 240 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 90 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – luty 2021 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 3400 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków