WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania „Edukacji dla bezpieczeństwa” i „Wiedzy o społeczeństwie” do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Moduł „Wiedza o społeczeństwie”:

 • Człowiek w społeczeństwie
 • Różnorodność kulturowa
 • Struktura społeczna i problemy społeczne
 • Społeczność lokalna i regionalna
 • Kwestie etniczne
 • Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja
 • Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna
 • Środki masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym
 • Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rywalizacja o władzę (partie i systemy partyjne w Polsce i na świecie)
 • Modele sprawowania władzy
 • Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kontrola władzy (rola sądów w Polsce i odpowiedzialność konstytucyjna)
 • System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa
 • Ład międzynarodowy
 • Integracja europejska
 • Polska polityka zagraniczna
 • Edukacja i nauka
 • Dydaktyka „Wiedzy o społeczeństwie”

Moduł „Edukacja dla bezpieczeństwa”:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof)
 • Podstawy pierwszej pomocy
 • Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
 • Zachowania prozdrowotne
 • Dydaktyka „Edukacji dla bezpieczeństwa”

Ponadto:

 • Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”
 • Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

Czas trwania: 3 semestry – 730 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 90 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – luty 2021 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 4200 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3990 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3780 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 3570 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 3360 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków