Studia podyplomowe dla nauczycieli

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

„Wczesne nauczanie języka obcego” oznacza, że jest ono realizowane w klasach początkowych I–III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 r. obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.). Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Celem studiów jest:

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Dla kogo?

Dodatkowe wymagania od kandydata na studia:

Od kandydata jest wymagane zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

kurs języka angielskiego

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej.

UWAGA: Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I–III

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3400 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków