WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

„Wczesne nauczanie języka obcego” oznacza, że jest ono realizowane w klasach początkowych I–III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 r. obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.). Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Celem studiów jest:

 • kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I–III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Dla kogo?

 • osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;

Dodatkowe wymagania od kandydata na studia:

Od kandydata jest wymagane zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka co najmniej na poziomie B1
 • kopia strony indeksu oraz suplementu, w którym jasno jest wskazane, że osoba ma zaliczony lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

kurs języka angielskiego

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności (zarówno metodycznych, jak i merytorycznych), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej.

UWAGA: Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I–III

 • słuchacze, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, muszą takie kwalifikacje zdobyć
 • wszyscy słuchacze muszą posiadać jeden z certyfikatów na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci
 • Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Fonetyka praktyczna
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i analiza lekcji
 • Dobór i rozkład materiałów nauczania
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje)

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 3400 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków