logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

„Wczesne nauczanie języka obcego” oznacza, że jest ono realizowane w klasach początkowych I–III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 r. obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.). Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Celem studiów jest:

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Dla kogo?

Dodatkowe wymagania od kandydata na studia:

Od kandydata jest wymagane zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

kurs języka angielskiego

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności (zarówno metodycznych, jak i merytorycznych), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej.

UWAGA: Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I–III

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3400 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków