logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ten kierunek nosił w poprzednim roku nazwę „Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera”.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu rewalidacji osób ze spektrum autyzmu realizowany przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich uzupełniające studia podyplomowe.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 2 semestry – 440 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3500 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3325 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3150 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2975 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2800 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków