WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Organizacja i zarządzanie oświatą

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Dla kogo?

Ten kierunek studiów polecamy zwłaszcza:

 • dyrektorom szkół oraz osobom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.,
 • kandydatom na stanowiska kierownicze w oświacie,
 • nauczycielom zainteresowanym doskonaleniem zawodowym, pragnącym nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji,
 • osobom zajmującym się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • pracownikom nadzoru pedagogicznego,
 • pracownikom organów prowadzących szkoły,
 • animatorom działań i organizacji oświatowych.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych (rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce - Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

Absolwenci studiów zdobywają m.in. umiejętności w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Polityka oświatowa państwa — prawo oświatowe
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne
 • Przepisy BHP
 • Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 • Finanse w oświacie (zarządzanie finansami w oświacie)
 • Zamówienia publiczne
 • Kontrola zarządcza
 • Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie jakością, badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
 • Ewaluacja placówki oświatowej
 • Nowoczesne technologie informatyczne
 • Administrowanie placówki oświatowej w praktyce
 • Projekty UE
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia kierowania
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie konfliktem oraz problemem

Czas trwania: 2 semestry – 225 godzin

Efekty kształcenia: 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 2200 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2090 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 1980 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 1870 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 1760 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków