Studia podyplomowe dla nauczycieli

Andragogika

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwią organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Dla kogo?

Ofertę studiów kierujemy w szczególności do tych osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również do nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych).

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dające uprawnienia do nauczania, kierowania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Kwalifikacje uzyskane na tym kierunku studiów podyplomowych są wymagane przy prowadzeniu szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ośrodki rozwoju edukacji, kuratoria oświaty i inne publiczne oraz prywatne instytucje organizujące szkolenia.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 300 godzin (w tym 60 godzin praktyk _i pedagogicznej i 60 godzin pracy edukatorskiej w szkołach [np. szkolenia rad pedagogicznych] lub placówkach organizujących kształcenie dorosłych [np. uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki i firmy prowadzące kształcenie ustawiczne itp.])

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2400 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2280 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2160 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2040 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 1920 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków