logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek a.gugu

Projekt „Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” jest realizowany przez Ewę Tymińską-Jaraszkiewicz – CRESCA w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Działanie 9.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zdobycia/utrzymania zatrudnienia przez 30 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z obszaru gmin: M. Lublin, Wólka, Niemce poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z 30 nowoutworzonych miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w okresie 01.10.2019 do 30.09.2021.

W ramach projektu zostanie utworzony żłobek w Lublinie z 30 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto oferta edukacyjna zostanie rozszerzona o zajęcia dodatkowe, mające na celu rozwój u dzieci inteligencji: językowej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej.

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Żłobek będzie dysponował:

Ponadto zapewniamy:

Czesne w żłobku wynosi 114 zł miesięcznie, płatne od drugiego miesiąca następującego po oddaniu dziecka do żłobka, a w przypadku osób niepracujących – od 4. miesiąca.

Dofinansowanie UE: 1 272 130,43 zł

Okres realizacji projektu

1 lipca 2019 r.–30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.