logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Wysokie kwalifikacje nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, działający w ramach Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt Wysokie kwalifikacje nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres realizacji projektu

1 stycznia—31 grudnia 2011 r.

Adresaci

100 osób (75 nauczycielek i 25 nauczycieli), posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  1. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (270 godz.)

    Kurs jest realizowany na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN. Uczestnicy nabędą uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

  2. szkolenie Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami upośledzonymi intelektualnie (16 godz.)
  3. szkolenie Równość szans w edukacji (8 godz.)

Szkolenia będą realizowane w okresie luty—grudzień 2011 r. w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie, głównie w weekendy.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu, mieszczące się w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, tel./faks 81 534 89 31, 81 534 57 26

Materiały promocyjne

Kolorowe materiały promocyjne – zachęcamy, żeby je wydrukować i powiesić np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim:

plakat (PDF, 2,17 MB)
ulotka strona 1 (PDF, 663 kB), strona 2 (PDF, 273 kB)

Projekt „Wysokie kwalifikacje nauczycieli” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.