Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Wysokie kwalifikacje nauczycieli — II edycja

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, działający w ramach Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt Wysokie kwalifikacje nauczycieli – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres realizacji projektu

1 stycznia—31 grudnia 2012 r.

Adresaci

160 osób (144 nauczycielki i 16 nauczycieli), posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferujemy:

 • dla grupy 100 uczestników:
  1. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (270 godz.)

   Kurs jest realizowany na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN. Uczestnicy nabędą uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

  2. szkolenie Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami upośledzonymi intelektualnie (24 godz.)
  3. szkolenie Równość szans w edukacji (16 godz.)
  pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 149 kB)
 • dla grupy 60 uczestników:
  1. szkolenie Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – kształtowanie pozytywnych zachowań (40 godz.)
  pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 159 kB)

Szkolenia będą realizowane w okresie luty—grudzień 2012 r. w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie, głównie w weekendy, za wyjątkiem szkolenia Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – kształtowanie pozytywnych zachowań, które będzie realizowane w dni robocze w godzinach popołudniowych.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w projekcie został umieszczony na osobnej stronie.

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać i wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić, podpisać i złożyć we właściwym ośrodku rekrutacji do projektu: osobiście albo pocztą (z dopiskiem „Wysokie kwalifikacje nauczycieli – II edycja”). Faksy ani zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

W projekcie mogą wziąć udział tylko nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę.

Adresy do wysyłki:

 • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
 • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
 • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Hrubieszowska 37, 22-100 Chełm
 • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 lutego 2012 r. do godz. 14.00 dla kursu kwalifikacyjnego oraz do 30 marca 2012 r. do godz. 14.00 dla kursu 40-godzinnego w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej. W pozostałe dni zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w godzinach 8—16.
Rekrutacja dla kursu 40-godzinnego w Zamościu została zakończona.

Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu, mieszczące się w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, tel./faks 81 534 89 31, 81 534 57 26

Materiały promocyjne

Kolorowe materiały promocyjne – zachęcamy, żeby je wydrukować i powiesić np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim:

plakat (PDF, 1,94 MB)
ulotka strona 1 (PDF, 686 kB), strona 2 (PDF, 411 kB)

Projekt „Wysokie kwalifikacje nauczycieli — II edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.