Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Trenerzy wspomagania pracy szkół” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę internetową bliźniaczego projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły.

Trenerzy wspomagania pracy szkół

Projekt Trenerzy wspomagania pracy szkół nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.0: „Wysoka jakość systemu oświaty”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu wspomagania szkół i zwiększenie skuteczności działań 100 (w tym 80 kobiet i 20 mężczyzn) pracowników instytucji systemu wspomagania, doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów i trenerów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez realizację szkoleń i doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania w okresie 01.02.2018-31.07.2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie UE: 695 842,02 zł

Rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej w liście z 26.04.2018 r. (PDF) zachęca do skorzystania ze wsparcia, oferowanego w ramach niniejszego projektu.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu będzie oferowane wsparcie szkoleniowe z następującego zakresu wspomagania szkół:

 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w obszarze matematyczno-przyrodniczym (I etap edukacyjny)
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w obszarze matematyczno-przyrodniczym (II etap edukacyjny)
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w obszarze matematyczno-przyrodniczym (III etap edukacyjny)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się (I etap edukacyjny)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się (II etap edukacyjny)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się (III etap edukacyjny)
 • Porozumiewanie się językach obcych (I etap edukacyjny)
 • Porozumiewanie się językach obcych (II etap edukacyjny)
 • Porozumiewanie się językach obcych (III etap edukacyjny)
 • Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie (I etap edukacyjny)
 • Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie (II etap edukacyjny)
 • Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie (III etap edukacyjny)
 • Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) (I etap edukacyjny)
 • Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) (II etap edukacyjny)
 • Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) (III etap edukacyjny)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
Ramowe programy szkoleń są dostępne do pobrania.

Każdemu uczestnikowi w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci:

 • 70 godzin dydaktycznych szkolenia stacjonarnego w zakresie jednej, wybranej na etapie rekrutacji kompetencji kluczowej, na poziome jednego etapu edukacyjnego. Szkolenie przygotuje Uczestnika do pracy w procesie wspomagania szkół/przedszkoli/placówek związanym z jedną kompetencją kluczową
 • 20 godzin dydaktycznych szkolenia e-learningowego w zakresie wiedzy ogólnej dotyczącej jednej kompetencji kluczowej wybranej na etapie rekrutacji
 • 2 godziny dydaktyczne wykładu eksperckiego dotyczącego istoty i znaczenia rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wspomaganie rozwoju szkoły
 • Po odbyciu szkoleń uczestnicy projektu zrealizują min. 7-miesięczny program kompleksowego wspomagania w 2 placówkach.
 • W trakcie realizacji programów kompleksowego wspomagania każdy Uczestnik będzie uczestniczyć w jednej z siedmiu sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej na ogólnopolskiej platformie www.doskonaleniewsieci.pl.
 • W ramach sieci współpracy odbędą się indywidualne spotkania on-line, pod kierunkiem moderatora/trenera sieci w wymiarze 2 godzin dziennie.
 • Uczestnicy wezmą także udział w trzech 6-godzinnych zespołowych spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez eksperta w zakresie tematyki powiązanej ze wspomaganiem szkoły/przedszkola/placówki w zakresie konkretnej kompetencji kluczowej u uczniów. Podczas tych spotkań uczestnicy będą mogli wymienić doświadczenia i praktyki, prowadzony będzie panel dyskusyjny, doradztwo merytoryczne oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, pendrive)
 • obiad i przerwę kawową podczas szkoleń stacjonarnych
 • zwrot kosztów dojazdu
 • nocleg w hotelu wraz ze śniadaniem i kolacją

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Okres realizacji projektu

1 lutego 2018 r.–31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 441 33 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Ramowe programy szkoleń

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę internetową bliźniaczego projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły.