logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Trenerzy wspomagania pracy szkół” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę internetową bliźniaczego projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły.

Trenerzy wspomagania pracy szkół

Projekt Trenerzy wspomagania pracy szkół nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.0: „Wysoka jakość systemu oświaty”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu wspomagania szkół i zwiększenie skuteczności działań 100 (w tym 80 kobiet i 20 mężczyzn) pracowników instytucji systemu wspomagania, doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów i trenerów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez realizację szkoleń i doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania w okresie 01.02.2018-31.07.2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie UE: 695 842,02 zł

Rekomendacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej w liście z 26.04.2018 r. (PDF) zachęca do skorzystania ze wsparcia, oferowanego w ramach niniejszego projektu.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu będzie oferowane wsparcie szkoleniowe z następującego zakresu wspomagania szkół:

Ramowe programy szkoleń są dostępne do pobrania.

Każdemu uczestnikowi w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci:

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Okres realizacji projektu

1 lutego 2018 r.–31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 441 33 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Ramowe programy szkoleń

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę internetową bliźniaczego projektu Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły.