projekty unijne

Projekt zakończony

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny”

§1 Informacje ogólne o projekcie

1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak.

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

3. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Samorządem Województwa Lubelskiego.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

5. W projekcie będą realizowane:

— Dla grupy 100 uczestników (w tym 10 mężczyzn):

 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (270 godz./osoba);
 2. Szkolenie „Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (24 godz./osoba)
 3. Szkolenie „Równość szans w edukacji” (16 godz./osoba)

— Dla grupy 60 uczestników (w tym 6 mężczyzn):

 1. Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (40 godz./osoba)

6. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:

 1. Kryteria dostępu (formalne)
 2. Zasady rekrutacji
 3. Zasady przyjmowania zgłoszeń
 4. Zasady kwalifikacji na szkolenia
 5. Zasady uczestnictwa w projekcie oraz organizacji szkoleń
 6. Zasady ukończenia udziału w projekcie.
 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu.

§2 Kryteria dostępu

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych
 2. Zatrudnione są na stanowisku nauczyciela
 3. Pracują w szkołach podstawowych publicznych na terenach wiejskich województwa lubelskiego
 4. Uzyskają zgodę pracodawcy (dyrektora szkoły) na uczestnictwo w projekcie.

§3 Zasady rekrutacji

1. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja będzie przeprowadzona w terminach: od 18 stycznia do 01 lutego 2012 r. do godziny 14 – dla grupy 100 uczestników,  od 18 stycznia do 29 lutego 2012 r. do godziny 14 - dla grupy 60 uczestników.

W projekcie weźmie udział 160 osób (w podziale jak w §1 pkt 5 niniejszego regulaminu).

W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej liczby osób Realizator zastrzega sobie dokonanie rekrutacji uzupełniającej w terminie późniejszym.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (zaświadczenie o zatrudnieniu).

  Formularz wraz z załącznikiem jest dostępny w Biurze Projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62) oraz w oddziałach firmy w Białej Podlaskiej (ul. Narutowicza 66), Chełmie (ul. Hrubieszowska 37) i Zamościu (ul. Partyzantów 9), a także na stronie internetowej projektu http://www.kursor.edu.pl/tp.

 2. Wstępna weryfikacja zgłoszeń będzie oparta o kryteria określone w §2.
 3. Złożenie (po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie) wymaganych dokumentów w czasie określonym przez Realizatora projektu - kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Podpisanie przez pracodawcę (dyrektora szkoły) z Realizatorem porozumienia o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestnika/uczestniczki szkoleń.
 5. Podpisanie „Umowy uczestnictwa w projekcie” wraz z załącznikami.

§4 Zasady przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście i drogą pocztową w Biurze Projektu w Lublinie oraz w oddziałach firmy w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

2. Wstępnej weryfikacji formalnej otrzymanych kwestionariuszy zgłoszeniowych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenia.

§5 Zasady kwalifikacji na szkolenia

1. Kwalifikację do projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator i Specjalista ds. Rekrutacji.

2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria dostępu, z uwzględnieniem przyjętych w projekcie proporcji liczby kobiet i mężczyzn.

3. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów wymienionych w §2 oraz data wpływu dokumentów do biura projektu (nie jest brana pod uwagę data nadania przesyłki).

4. W trakcie rekrutacji w przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane,  na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.

5. O wynikach procesu rekrutacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 Zasady uczestnictwa w projekcie oraz organizacji szkoleń

1. Uczestniczyć w projekcie może osoba, która przeszła pozytywnie proces rekrutacji i której pracodawca (dyrektor szkoły) podpisał z Realizatorem porozumienie o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestnika/uczestniczki szkoleń.

2. Uczestnictwo w projekcie obejmuje: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej; szkolenie „Wykorzystania ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i szkolenie „Równość szans w edukacji” oraz szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

3. Szkolenia (kursy) będą odbywać się głównie w weekendy (soboty i niedziele) – z wyjątkiem szkolenia „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”, które realizowane będzie w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

4. Szkolenia odbywać się będą w czterech ośrodkach: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenie „Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i szkolenie  „Równość szans w edukacji” będą realizowane w grupach liczących: 25 osób (wykłady) oraz 12 i 13 osób (ćwiczenia). Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” będzie realizowane w grupach 10-osobowych.

6. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały promocyjne, materiały szkoleniowe oraz zostanie im zapewniony serwis kawowy w każdym dniu szkolenia.

7. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia.

8. W trakcie szkoleń i po ich zakończeniu będą przeprowadzone ankiety ewaluacyjne.

9. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do:

 1. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 2. potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo podpisem na liście obecności,
 3. wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

§7 Zasady ukończenia udziału w projekcie

1. W celu otrzymania świadectwa/zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie uczestnik jest zobowiązany do obecności w co najmniej:

 1. 90% zajęć „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej” (wymagana obecność na co najmniej 243 godzinach zajęć)
 2. 80% zajęć szkoleń: „Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i „Równość szans w edukacji” (wymagana obecność na co najmniej 32 godzinach zajęć obu szkoleń łącznie).
 3. 80% zajęć szkolenia „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (wymagana obecność na co najmniej 32 godzinach zajęć).

2. Uczestnik poza obecnością na zajęciach jest zobowiązany do:

 1. Przystąpienia do egzaminów i zaliczeń prac kontrolnych w ramach „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej”.
 2. Wzięcia udziału w testach sprawdzających wiedzę na początku i na końcu szkoleń: „Wykorzystanie ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Równość szans w edukacji” i „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.
 3. Przedstawienia oświadczeń o wysokości wniesionego wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestnika/uczestniczki szkoleń za każdy miesiąc udziału w projekcie.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2012 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany Wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu.

5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Lublin, 18 stycznia 2012 r.