logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, działający w ramach Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres realizacji projektu

1 stycznia—31 grudnia 2013 r.

Adresaci

100 osób (90 nauczycielek i 10 nauczycieli), posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kwalifikacje pedagogiczne, zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  1. kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (270 godz.)

    Kurs jest realizowany na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN. Uczestnicy nabędą kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych.

  2. szkolenie Równość szans w edukacji (16 godz.)
  3. szkolenie Praca nauczyciela z uczniem zdolnym (40 godz.)
pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 150 kB)

Szkolenia będą realizowane w okresie luty—grudzień 2013 r. w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie, w weekendy, a także w dni robocze w godzinach popołudniowych.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w projekcie jest dostępny do pobrania jako plik PDF (157 kB).

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać i wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić, podpisać i złożyć we właściwym ośrodku rekrutacji do projektu: osobiście albo pocztą (z dopiskiem „Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej”). Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

W projekcie mogą wziąć udział tylko nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę.

Adresy do wysyłki:

  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Hrubieszowska 37, 22-100 Chełm
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
Zgłoszenia będą przyjmowane od 18 stycznia do 8 lutego 13 lutego 2013 r. w godz. 8.00—16.00 w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu, mieszczące się w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, tel. 81 534 89 31, 81 534 57 26.

Materiały promocyjne

Kolorowe materiały promocyjne — zachęcamy, żeby je wydrukować i powiesić np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim:

plakat (PDF, 230 kB)
ulotka strona 1 (PDF, 118 kB), strona 2 (PDF, 84 kB)

Projekt „Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.