logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Power of NEET” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Power of NEET

Projekt Power of NEET to projekt szkoleniowy realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia „Not in Employment, Education or Training”, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych w wieku 15-29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie z UE: 1 040 693,32 zł

Adresaci

Projekt jest skierowany do 108 osób w wieku 15–29 lat, należących do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

Każdy uczestnik otrzymuje:

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2017—30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 442 08 09 lub 516 025 763 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.