logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły: w terminie od lutego 2020 r. do stycznia 2022 r., do czasu zebrania 26 grup po ok. 15–20 osób na terenie woj. małopolskiego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • chęć udziału w projekcie, wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • zajmowane stanowisko – przedstawiciele władz podmiotów gminnych – ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego projektu i realny wpływ na zmianę w obszarze problemowym (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 81% grupy docelowej (1 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, w których brak jest instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 pkt)
  • wynik testu diagnozującego wiedzę w danym obszarze (1 pkt)

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

wyślij zgłoszenie