logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 655 uczestników projektu (524 kobiet i 131 mężczyzn) – osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna z makroregionu wschodniego gmin na terenie których mieszka powyżej 5 tys. osób i nie funkcjonuje instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez realizację szkolenia dostarczającego wiedzę na temat tworzenia form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.07.2020-30.06.2023 r.

Adresaci

Grupę docelową stanowi 727 osób (582 kobiet i 145 mężczyzn). Są to:

  1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
  2. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie organizacji i finansowania opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone średnio po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Zakres merytoryczny szkolenia

M.in. tworzenie biznes planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, korzyści finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę publiczno-prywatną, wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki (w tym standardy jakości opieki i wspieranie rozwoju dzieci do lat 3), opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowanie instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami albo wymagającymi szczególnej opieki, analizę rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywującego, metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 964 883,75 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 813 204,02 zł

Okres realizacji projektu

1 lipca 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.