logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Organizacja i zarządzanie w oświacie — kurs kwalifikacyjny

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, działający w ramach Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt Organizacja i zarządzanie w oświacie — kurs kwalifikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres realizacji projektu

1 stycznia—31 grudnia 2013 r.

Adresaci

125 osób (112 nauczycielek i 13 nauczycieli), posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pięcioletni łączny staż pracy w danym typie szkoły oraz stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  1. kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie (226 godz.)

    Kurs jest realizowany na podstawie programu zatwierdzonego przez MEN. Uczestnicy nabędą kwalifikacje do kierowania placówką oświatową.

  2. szkolenie Równość szans w edukacji (16 godz.)
  3. szkolenie Praca szkoły z uczniem zdolnym (40 godz.)
pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 161 kB)

Szkolenia będą realizowane w okresie luty—grudzień 2013 r. w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie, w weekendy i dni robocze.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w projekcie jest dostępny do pobrania jako plik PDF (157 kB).

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać i wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić, podpisać i złożyć we właściwym ośrodku rekrutacji do projektu: osobiście albo pocztą (z dopiskiem „Organizacja i zarządzanie w oświacie — kurs kwalifikacyjny”). Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

W projekcie mogą wziąć udział tylko nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę.

Adresy do wysyłki:

  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Hrubieszowska 37, 22-100 Chełm
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
Zgłoszenia będą przyjmowane od 18 stycznia do 13 lutego 18 lutego 2013 r. w godz. 8.00—16.00 w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Rekrutacja w Chełmie została zakończona.

Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu, mieszczące się w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, tel. 81 534 89 31, 81 534 57 26.

Materiały promocyjne

Kolorowe materiały promocyjne — zachęcamy, żeby je wydrukować i powiesić np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim:

plakat (PDF, 229 kB)
ulotka strona 1 (PDF, 87 kB), strona 2 (PDF, 45 kB)

Projekt „Organizacja i zarządzanie w oświacie — kurs kwalifikacyjny” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.