logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „NEET na nowym starcie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NEET na nowym starcie

Projekt szkoleniowy NEET na nowym starcie jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia „Not in Employment, Education or Training”, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu.

Cel projektu

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb, zaplanowanie ścieżki rozwoju, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie wysokiej jakości doświadczenia zawodowego i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia młodych (w wieku 15–29 lat) osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie z UE: 563 704,50 zł

Adresaci

Projekt jest skierowany do 50 osób w wieku 15–29 lat, należących do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

Każdy uczestnik otrzymuje:

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2017—31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 627 14 29, 510 191 307 lub 535 170 007 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.