logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb oraz nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z makroregionu wschodniego z gmin, na których terenie mieszka od 5 tys. i więcej mieszkańców poprzez realizację trzydniowych szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie UE: 645 121,26 zł

Adresaci

Grupę docelową projektu stanowi 840 osób spełniających następujące kryteria:

Okres realizacji projektu

1 września 2016—31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 441 33 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Materiały informacyjne

Plakat informacyjny (PDF, 623 kB).