logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osób fizycznych oraz przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna z makroregionu wschodniego z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. osób poprzez realizację szkolenia dotaczającego wiedzę na temat tworzenia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.10.2018 r-31.08.2020 r.

Grupa docelowa

Uczestnicy pochodzą z gmin poniżej 5 tysięcy ludności (zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność), z makroregionu wschodniego obejmującego woj. woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje m.in. tworzenie biznes planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracą publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki.

Okres realizacji projektu

1 października 2018 r.–31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.