logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny to projekt szkoleniowy realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych na potrzeby regionalnego i krajowego rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Dofinansowanie z UE: 777 112,50 zł