Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 170 osób dorosłych (w tym 161 kobiet i 9 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych Fryzjer, Technik usług kosmetycznych, Florysta zakończonych egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach: fryzjer, technik usług kosmetycznych, florysta do 31.07.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i/lub są osobami uprawnionymi do przystąpienia egzaminu zawodowego
  • uczą się, pracują bądź zamieszkują teren województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem cywilnym)
  • są w wieku powyżej 18. roku życia
  • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie ISCED3 (ponadgimnazjalne)
  • złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu,
  • przejdą pozytywnie proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Dofinansowanie UE: 1 626 267,59 zł

Okres realizacji projektu

1.09.2019 – 31.07.2023 r.