logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 180 osób dorosłych (w tym 171 kobiet i 9 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych fryzjer, technik usług kosmetycznych i florysta, zakończonych egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach: fryzjer, technik usług kosmetycznych, florysta do 31.07.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Dofinansowanie UE: 1 626 267,59 zł

Całkowita wartość projektu: 1 913 256,00 zł

Okres realizacji projektu

1.09.2019–31.07.2023 r.