logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kurs na kwalifikacje” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs na kwalifikacje

Projekt „Kurs na kwalifikacje” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji, wśród 60 osób (43K + 17M) bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30+, z terenu woj. lubelskiego, poprzez realizację wsparcia w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy do końca 30.11.2021 r.

Grupa docelowa

60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby bezrobotne nienależące do osób wcześniej wskazanych.

Wsparcie w ramach projektu

 1. Poradnictwo zawodowe i identyfikacja potrzeb uczestników projektu
 2. Szkolenie zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje:
  • opiekun osób starszych i chorych (egzamin czeladniczy/inny)
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie (egzamin czeladniczy)
  • krawiec (egzamin czeladniczy)
  • sprzedawcą magazynier z obsługą wózka widłowego (egzamin UDT oraz inny)
 3. Trzymiesięczny staż zawodowy, powiązany z tematyką szkolenia
 4. Pośrednictwo pracy

Każdy uczestnik otrzymuje:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 815 133,42 zł

Okres realizacji projektu

1 października 2020 r.–30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.